Payflux: Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.

Payflux: Een platform van bvba ADVOCATENKANTOOR MAGNUS, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Vijvermeerspark 7 en ondernemingsnummer 0712.697.701.

Klant: De onderneming die als cliënt deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en die gebruik wenst te maken van de diensten van Payflux.

Partijen: Payflux en de Klant.

Schuldenaar: De onderneming die schuldenaar is van de Klant.

Invorderingsprocedure: De procedure voor de invordering van onbetaalde facturen, zoals bepaald in huidige algemene voorwaarden (zie punt 5).

Ios-procedure: De procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden, zoals bepaald in artikel 1394/20 t.e.m. artikel 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek (zie punt 13).

Gerechtsdeurwaarder: De door Payflux gekozen gerechtsdeurwaarder om samen met Payflux de Procedure te voeren.

Website: https://payflux.be

2. Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Payflux voor de Klant worden geleverd in het kader van de Invorderingsprocedure.

Door het verzenden van een dossier naar Payflux bevestigt de Klant dat de Algemene Voorwaarden aan haar ter kennis werden gesteld, dat hij hier kennis van heeft genomen en dat hij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. De aanvaarding wordt gegeven ofwel bij het uploaden van onbetaalde facturen op Payflux, ofwel door het per e-mail verzenden van onbetaalde facturen naar Payflux.

De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via https://payflux.be/algemene-voorwaarden.

Payflux heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, dit door een nieuwe versie op de website te publiceren. De nieuwe algemene voorwaarden worden uitsluitend toegepast op dossiers die na publicatie van de nieuwe algemene voorwaarden werden overgemaakt aan Payflux.

3. Mandaat

Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden geeft de Klant een mandaat aan Payflux om de Invorderingsprocedure te voeren.

De uitoefening van het mandaat door Payflux is een inspanningsverbintenis. Payflux zal de nodige inspanningen leveren en de nodige middelen aanwenden om de Invorderingsprocedure te doen slagen.

Voor de uitvoering van dit mandaat zal de Klant alle door Payflux gevraagde informatie binnen drie werkdagen aan Payflux bezorgen.

Eventuele wijzigingen van de bezorgde informatie zullen binnen drie werkdagen per e-mail door de Klant aan Payflux worden meegedeeld.

De Klant is verantwoordelijk voor de door haar bezorgde informatie, in het bijzonder over het niet-betwist karakter van de in te vorderen facturen.

Alle kosten die op basis van onjuiste of onvolledige informatie werden gemaakt door Payflux of de Gerechtsdeurwaarder, zullen kunnen worden verhaald op de Klant.

Indien de Klant weigert om juiste, volledige en/of bijkomende informatie te bezorgen aan Payflux, heeft Payflux het recht om de samenwerking tussen Partijen eenzijdig te beëindigen en dit zonder dat de Klant enig verhaalsrecht heeft op Payflux. Ook dan zullen de kosten van Payflux of de Gerechtsdeurwaarder kunnen worden verhaald op de Klant.

Indien nodig voor de Invorderingsprocedure en in overeenstemming met artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft Payflux het recht om interesten en strafbedingen bovenop de hoofdsom van de in te vorderen factuur te beperken tot 10,00%.

Als er nog openstaande facturen zouden zijn van de Klant bij Payflux en/of de Gerechtsdeurwaarder, dan heeft Payflux het recht om de uitvoering van lopende dossiers te schorsen en nieuwe dossiers te weigeren.

Payflux zal niet optreden en een dossier weigeren wanneer dit optreden aanleiding geeft tot een belangenconflict tussen Payflux en de Klant of tot een wezenlijke dreiging daartoe. Payflux zal ook niet optreden voor meer dan één Klant, indien er een belangenconflict tussen die Klanten bestaat of een wezenlijke dreiging daartoe.

4. Procedurevoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Payflux mag de in te vorderen factuur niet zijn betwist. De Klant is als enige verantwoordelijk voor deze informatie.

Op basis van de informatie die wordt ontvangen van de Klant, worden de andere procedurevoorwaarden zoals bepaald in artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek door Payflux gecontroleerd.

Indien de Klant en/of de in te vorderen factuur niet aan de procedurevoorwaarden voldoen, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht. In dit geval heeft Payflux het recht om de samenwerking tussen Partijen eenzijdig te beëindigen.

Indien de Klant en de in te vorderen factuur wel aan de procedurevoorwaarden voldoen, zal Payflux de Invorderingsprocedure opstarten en eventueel alle nuttige informatie en documenten overmaken aan de Gerechtsdeurwaarder.

5. Invorderingsprocedure

De Invorderingsprocedure bestaat uit volgende fases: (1) het verzenden van een aanmaning naar de Schuldenaar per e-mail; (2) het verzenden van een aanmaning naar de Schuldenaar per aangetekende brief; (3) het betekenen van een aanmaning aan de Schuldenaar door de Gerechtsdeurwaarder; en (4) het opstellen van een proces-verbaal van niet-betwisting door de Gerechtsdeurwaarder bij gebrek aan reactie van de Schuldenaar.

Als de procedurevoorwaarden zoals bepaald in artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek niet meer zijn voldaan, dan kan de Invorderingsprocedure in elke fase worden stopgezet.

6. Kostprijs

De vergoeding voor de diensten van Payflux is verschillend als (1) de Schuldenaar de in te vorderen factuur betaalt; of (2) de Schuldenaar de in te vorderen factuur niet betaalt.

Als de Schuldenaar (1) de in te vorderen factuur betaalt dan is de vergoeding voor de diensten van Payflux gelijk aan de intresten en het schadebeding van de in te vorderen factuur.

Als de Schuldenaar (2) de in te vorderen factuur niet betaalt, onafhankelijk van de reden voor niet betaling, dan bedraagt de vergoeding voor de diensten van Payflux 100,00 euro (excl. btw) per factuur.

De kosten van de Gerechtsdeurwaarder zijn afhankelijk van de totale waarde van de vordering (hoofdsom factuur, plus schadebeding en intresten) en bedragen maximaal (alle bedragen in euro, excl. btw):

Totale waarde vordering (euro)Kosten Gerechtsdeurwaarder (euro)
0,00 – 124,99110,68
125,00 – 369,99140,90
370,00 – 619,99171,24
620,00 – 1859,99186,46
1860,00 – 3719,99216,80
3720,00 – 12.399,99247,04
12.400,00 – 37.199,99277,48
37.200,00 – …338,16

De Gerechtsdeurwaarder zal zijn factuur steeds opstellen op naam en met het btw-identificatienummer van de Klant.

De betaling van de Schuldenaar wordt altijd eerst aanzien als een betaling van de intresten, het schadebeding en de kosten van de Gerechtsdeurwaarder.

Als de Schuldenaar de in te vorderen factuur betwist of niet reageert binnen de wettelijke termijn, zal de Klant de forfaitaire vergoeding van 100,00 euro (excl. btw) per factuur van Payflux en de kosten van de Gerechtsdeurwaarder betalen.

Indien de Klant weigert om juiste, volledige en/of bijkomende informatie te bezorgen aan Payflux, blijft de Klant de forfaitaire vergoeding van 100,00 euro (excl. btw) per factuur van Payflux en de kosten van de Gerechtsdeurwaarder verschuldigd.

Als de procedurevoorwaarden zoals bepaald in artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek na aanvaarding van het dossier door Payflux niet meer zijn voldaan, blijft de Klant de forfaitaire vergoeding van 100,00 euro (excl. btw) per factuur van Payflux en de kosten van de Gerechtsdeurwaarder verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Payflux voor haar inspanningsverbintenis, is Payflux verzekerd door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Payflux kan alleen gehouden worden tot vergoeding van eigen schade van de Klant die het rechtstreeks gevolg is van een beroepsfout van Payflux. Er zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor enige andere schade (zoals (niet-exhaustief) indirecte en incidentele schade, gevolgschade en verlies van een kans).

De aansprakelijkheid van Payflux ten aanzien van de Klant zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot tweemaal de forfaitaire vergoeding voor de diensten van Payflux per factuur met een maximum van 10.000,00 euro.

De Klant zal Payflux vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de door Payflux geleverde diensten.

De Partijen kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen voor de niet-nakoming van een verplichting omwille van omstandigheden die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als overmacht of kwaad opzet (bv. hacking).

Payflux is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, overmacht of kwaad opzet (bv. hacking).

Klachten en/of betwistingen over de dienstverlening van Payflux, die al dan niet een aanspraak tot schadevergoeding kunnen inhouden, moeten op straffe van verval van het recht op betwisting uiterlijk binnen twee weken na vaststelling ter kennis worden gebracht via info@payflux.be. Dit heeft geen invloed op enige betalingsverplichtingen van de Klant.

8. Inhoud van de website

Payflux doet het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website juist en bijgewerkt zou zijn. Payflux garandeert dit echter niet. De inhoud van de website kan steeds zonder kennisgeving worden aangepast. Payflux kan nooit, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie, noch voor de inhoud of het bestaan van een andere website die verbonden is via een hyperlink.

9. Eigendomsrechten

De inhoud van de website en de databank van Payflux zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Payflux of aan derden waarmee Payflux daarover contractuele afspraken heeft. Zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Payflux mogen deze gegevens niet worden gereproduceerd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook.

10. Privacy

Payflux verbindt zich er toe alle persoonlijke gegevens die haar door de Klant worden verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie tussen de Klant en Payflux en/of om een correcte afhandeling van de dossiers van de Klant mogelijk te maken.

De Klant kan via info@payflux.be haar gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat Payflux haar gegevens niet verder gebruikt. Om misbruik te voorkomen zal Payflux u vragen om u adequaat te identificeren.

11. Betalingsvoorwaarden

Bij gebreke van betaling van de facturen van Payflux binnen de maand is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd vanaf de factuurdatum van 8,50 % of de wettelijke rentevoet inzake handelstransacties als deze hoger is, alsmede een schadevergoeding van 10,00 % met een minimum van 50,00 EUR op het gefactureerde bedrag.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om uitspraak te doen over eventuele geschillen.

13. Artikel 1394/20 t.e.m. artikel 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 1394/20.

Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaat en opeisbaar is op dag van de aanmaning bedoeld bij artikel 1394/21 kan, ongeacht het bedrag ervan, vermeerderd met de verhogingen waarin de wet voorziet en de invorderingskosten alsmede, in voorkomend geval en ten belope van ten hoogste 10 % van de hoofdsom van de schuld, alle interesten en strafbedingen, in naam en voor rekening van de schuldeiser op verzoek van de advocaat van de schuldeiser door een gerechtsdeurwaarder worden ingevorderd, met uitzondering van schulden van of ten aanzien van:
1° publieke overheden bedoeld in artikel 1412bis, § 1;
2° schuldeisers of schuldenaren die niet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in een van de ondernemingsdatabanken van de andere lidstaten van de Europese Unie in de zin van de Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, waarvan de gelijkwaardigheid met de Kruispuntbank van Ondernemingen door de Koning wordt vastgesteld;
3° handelingen die niet zijn verricht in het kader van de activiteiten van de onderneming;
4° een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie, een collectieve schuldenregeling en andere vormen van wettelijke samenloop;
5° niet-contractuele verbintenissen, tenzij zij
a) het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de partijen of er een schuldbekentenis is, of
b) betrekking hebben op schulden uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen.

Art. 1394/21.

Vooraleer tot invordering over te gaan betekent de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar een aanmaning tot betalen.
De aanmaning bevat, op straffe van nietigheid, benevens de vermeldingen bedoeld bij artikel 43:
1° een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan;
2° een duidelijke beschrijving en verantwoording van al de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de kosten van de aanmaning en, in voorkomend geval, de wettelijke verhogingen, interesten en strafbedingen;
3° de aanmaning om te betalen binnen de maand en de wijze waarop de betaling kan worden verricht;
4° de mogelijkheden waarover de schuldenaar beschikt om op de aanmaning te reageren overeenkomstig artikel 1394/22;
5° de inschrijving van de schuldeiser en de schuldenaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in een ondernemingsdatabank van andere Europese lidstaten die overeenkomstig artikel 1394/20, 2° met de Kruispuntbank van Ondernemingen gelijkwaardig is verklaard.
Bij de akte van aanmaning worden gevoegd:
1° een afschrift van de bewijsstukken waarover de schuldeiser beschikt;
2° het in artikel 1394/22 bedoelde antwoordformulier.

Art. 1394/22.

De schuldenaar die de bedragen die worden ingevorderd niet betaalt, kan binnen de termijn bedoeld in artikel 1394/21, tweede lid, 3°, betalingsfaciliteiten vragen of de redenen te kennen geven waarom hij de schuldvordering betwist, bij middel van het antwoordformulier dat gehecht wordt aan de akte van aanmaning.
Het antwoordformulier wordt, tegen ontvangstbewijs, aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder gestuurd, hem overhandigd in zijn studie of hem overgezonden op een andere wijze bepaald door de Koning. De gerechtsdeurwaarder geeft daarvan onverwijld kennis aan de schuldeiser evenals, in voorkomend geval, van het betalen van de schuld.

Art. 1394/23.

In het geval de schuldenaar de schuld betaalt of de redenen te kennen geeft waarom hij de schuld betwist, wordt de invordering beëindigd, onverminderd het recht van de schuldeiser om, in geval van betwisting van de schuld, zijn rechtsvordering in rechte uit te oefenen.
In het geval de schuldeiser en de schuldenaar betalingsfaciliteiten overeenkomen wordt de invordering opgeschort.

Art. 1394/24.

§1. Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 1394/21, tweede lid, 3°, stelt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, op verzoek van de schuldeiser, proces-verbaal van niet-betwisting op waarin wordt vastgesteld, naar gelang van het geval:
1° ofwel dat de schuldenaar de schuld niet of niet geheel heeft voldaan, noch betalingsfaciliteiten heeft gevraagd of gekregen, noch de redenen te kennen heeft gegeven waarom hij de schuld betwist;
2° ofwel dat de schuldeiser en de schuldenaar betalingsfaciliteiten zijn overeengekomen, die evenwel niet zijn nagekomen.
§2. Het proces-verbaal wordt op verzoek van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest bedoeld in artikel 1389bis/8.
Het wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging en maakt, in voorkomend geval pro rata van het saldo van de schuldvordering, een titel uit die overeenkomstig het vijfde deel van dit Wetboek ten uitvoer kan worden gelegd.
§3. Onverminderd de bevoegdheid van de beslagrechter in geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging wordt de uitvoering van het proces-verbaal van niet-betwisting alleen geschorst door een vordering in rechte, die wordt ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Titel Vbis van boek II van het vierde deel, met uitzondering van artikel 1034quater, is van toepassing. Op straffe van nietigheid wordt bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van het proces-verbaal van niet-betwisting gevoegd.
§4. Een volledig uitgevoerde invordering geldt als dading voor de gehele schuld, met inbegrip van alle eventuele wettelijke verhogingen, interesten en strafbedingen.

Art. 1394/25.

De Koning bepaalt het model van het antwoordformulier bedoeld in artikel 1394/22, het model van het proces-verbaal van niet-betwisting, de wijze waarop dat proces-verbaal uitvoerbaar wordt verklaard en het formulier van tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 1394/24, § 2.

Art. 1394/26.

Artikel 38 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken is van overeenkomstige toepassing.

Art. 1394/27.

§1. Er wordt, bij de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders bedoeld in artikel 555, een “Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden” opgericht, hierna “Centraal register” genoemd. Het Centraal register is een geïnformatiseerde gegevensbank georganiseerd en beheerd door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders waarin gegevens verzameld worden die nodig zijn om het juiste verloop van de procedures voor de invordering van onbetwiste geldschulden na te gaan en het proces-verbaal van niet-betwisting uitvoerbaar te verklaren.
Te dien einde, onverminderd andere mededelingen of kennisgevingen, stuurt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder een afschrift van al de in dit hoofdstuk bedoelde exploten, betekeningen, kennisgevingen, mededelingen, betalingsfaciliteiten of processen-verbaal en, in voorkomend geval, van de bijlagen ervan binnen drie werkdagen aan het Centraal register.
§2. De Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders wordt met betrekking tot het Centraal register beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevens opgenomen in het Centraal register worden tien jaar bewaard.
§3. De gerechtsdeurwaarders kunnen de gegevens van het Centraal register rechtstreeks registreren en raadplegen per aangemaande partij of, in voorkomend geval, per schuldeiser. Deze gerechtsdeurwaarders worden bij naam aangewezen in een geïnformatiseerd register, dat door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders voortdurend wordt bijgewerkt.
Van zodra een proces-verbaal van niet-betwisting overeenkomstig artikel 1394/24 uitvoerbaar werd verklaard, kunnen de in het Centraal register opgenomen gegevens die hierop betrekking hebben enkel nog geraadpleegd worden door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders met het in paragraaf 6 bedoelde oogmerk.
§4. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling of de registratie van gegevens in het Centraal register, of aan de verwerking of de mededeling van de erin geregistreerde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing.
§5. Om de juistheid na te gaan van de gegevens die in het Centraal register worden ingevoerd en het Centraal register voortdurend te kunnen bijwerken, heeft de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders toegang tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5° en 7°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en kan zij het identificatienummer van dat register gebruiken. Zij mag het nummer evenwel in geen enkele vorm aan derden mededelen.
De Koning stelt de wijze vast waarop de informatiegegevens van het Rijksregister aan de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders worden overgezonden. Hij kan eveneens nadere regels vaststellen betreffende het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.
§6. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de controle op de werking en het gebruik van het Centraal register. In voorkomend geval is hoofdstuk VII van boek IV van deel II van dit Wetboek van toepassing.
§7. De Koning bepaalt de nadere regels voor de inrichting en werking van het Centraal register.

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Cookiebeleid

Contacteer ons