Payflux: Privacy verklaring

1. Wie zijn wij?

Bvba Advocatenkantoor MAGNUS (verder: Payflux of wij) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

– adres: Martelaarslaan 210, 9000 Gent
– e-mail: info@payflux.be
– tel.: 09 233 38 10
– KBO: 0712.697.701

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Payflux verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– identificatiegegevens (bv. identiteitskaartgegevens)
– contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
– persoonlijke gegevens (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit en bankrekeningnummer)
– contactgeschiedenis (bv. verzonden en ontvangen communicatie van de klant)
– bijzondere categorieën van persoonsgegevens, indien strikt noodzakelijk (bv. lidmaatschap vakbond, gegevens over gezondheid en gegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten)
– elektronische identificatiegegevens (bv. IP-adres, browser- en apparaattype, inloggegevens en locatiegegevens)
– gegevens over gebruik van website (bv. bezochte webpagina’s en wijze van navigatie)

3. Van wie ontvangen wij de gegevens?

De gegevens ontvangen wij op volgende wijze:

– rechtstreeks van de klant (bv. via contactformulier of (telefoon)gesprek
– via openbare bronnen (bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen)
– via derden (bv. vonnissen en arresten)
– door het gebruiken van cookies

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Payflux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– voor het uitvoeren van de overeenkomst gesloten met de klant
– voor het behartigen van de belangen van de klant of van een andere persoon
– voor het behartigen van de belangen van Payflux of van derden
– voor het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen
– voor het verzenden van nieuwsbrieven
– om jou te kunnen bellen of e-mailen voor zover nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– om de klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij de klant af te leveren
– voor het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals het naleven van onze meldingsplichten op basis van antiwitwaswetgeving en antiterrorismewetgeving

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Payflux neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Payflux) tussen zit.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Payflux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Payflux verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hiervoor verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Payflux en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@payflux.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je rijksregisternummer en pasfoto onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen 4 weken bij eenvoudige verzoeken en 2 maanden bij complexe verzoeken), op jouw verzoek .

Payflux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Payflux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@payflux.be.

11. Wijzigingen

Deze privacystatement kan op elk moment eenzijdig worden gewijzigd. Elke nieuwe versie is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de nieuwe versie onmiddellijk van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2020.

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Cookiebeleid

Contacteer ons